حامیان – همکاران سازمانی

حامیان – همکاران سازمانی

1- آنکارا- با همکاری کانون وکلای آنکارا و فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه به زنان و کودکانی که قربانی خشونت، آزار و اذیت جنسی و سواستفاده شده‌اند، خدمات مشاوره حقوقی و حمایت رایگان ارائه می‌شود.

2- فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه (TKDF) و کانون وکلای آنتالیا "پروتکل همکاری خط تلفن اورژانس اجتماعی" را به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودک آزاری امضا کردند.
فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه و کانون وکلای آنتالیا "پروتکل همکاری خط تلفن اورژانس اجتماعی " را به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودک آزاری امضا کردند.

متعاقب امضای پروتکل توسط جانان گول‌لو رئیس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه و پولات بالکان رئیس کانون وکلای آنتالیا قید گردید که  موارد خشونت و سو استفاده جنسی علیه زنان در آنتالیا و شهرستانهای آن مستقیماً به کانون وکلا گزارش شود.