اساسنامه

اساسنامه

هدف اصلی فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه که در سال 1976 تاسیس شد "تلاش برای توسعه مادی و معنوی جامعه از طریق توسعه زنان و ایجاد همدلی و همبستگی در این زمینه" است. و به مدت 43 سال است که در راستای این هدف تلاش می‌کند.
اساسنامه
نام و مرکز فدراسیون
ماده 1- نام: "فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه" 
نام اختصاری فدراسیون: TKDF 
مرکز فدراسیون: آنکارا 
اهداف فدراسیون:
ماده 2- هدف فدراسیون، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های زنان داوطلب مدافع جمهوری لائیک و دموکراتیک در راستای تحقق بخشیدن به اصول و آرمانهای آتاتورک است.
برای تحقق این اهداف؛
a - کمک به فعال‌سازی و توسعه فعالیت‌های جامعه مدنی جهت پیشرفت زنان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی،
b- تلاش برای ارتقای موقعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و فراهم کردن زمینه کمک و همبستگی در این زمینه،
 
c- جستجوی راهکارهای ارزشمند ساختن دسترنج و تلاش زنان و تلاش برای تحقق آن؛
d– فراهم کردن زمینه پرورش و تربیت کودکانی شاد و مفید  برای جامعه از طریق آموزش به منظور ارتقای مادر و کودک از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
e- ایجاد همکاری بین زنان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری،
f- اعطای بورس تحصیلی و فراهم آوردن امکانات رشد و پیشرفت دانشجویان کم بضاعت و موفق دانشگاه، 
g- کمک به زنان مسن، تنها، معلول و فقیر،
h- انجام فعالیت‌های بین‌المللی، عضویت در سازمان‌های غیردولتی یا فدراسیون‌های خارج از کشور و همکاری با این سازمان‌ها یا کمک به آنها به صورت پروژه‌ای،
ı- ترتیب جلسات، کنفرانس‌ها، سمینارها و پانل‌های ملی یا بین‌المللی،
i- انجام فعالیت‌هایی مانند چاپ نشریه، نظرسنجی، برگزاری مسابقه، بررسی جامعه‌شناسی، تحقیقات علمی و مواردی از این قبیل و یا فراهم کردن زمینه انجام این فعالیت‌ها،
j- تشکیل کمیسیون در موضوعات مختلف و استفاده از مهارت و دانش کارشناسانی که عضو انجمن نیستند و یا استفاده از آنها به عنوان مشاور به منظور کمک گرفتن از دانش و تجربه آنها؛ 
k- تأسیس بنیاد، کنفدراسیون یا پیوستن به یک کنفدراسیون موجود در صورت لزوم و به منظور تحقق اهداف تعیین شده، اخذ مجوزهای لازم جهت تاسیس مراکزی که فدراسیون‌ها می توانند با کسب مجوز تاسیس کنند،
l- اجرای پروژه‌های مشترک با موسسات و سازمان‌های دولتی در مورد موضوعاتی که در حیطه مسئولیت این فدراسیون هستند، در صورت لزوم و به منظور تحقق اهداف تعیین شده، با محفوظ ماندن احکام مندرج در قانون شماره 5072 مبنی بر روابط انجمن‌ها و اوقاف با موسسات و سازمان‌های دولتی، 
m- افتتاح دفتر نمایندگی به منظور انجام فعالیت‌های فدراسیون در صورت لزوم،
n – ایجاد بسترهای مشترک با سایر فدراسیون‌ها یا اوقاف، اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیردولتی مشابه به منظور تحقق هدف مشترک در زمینه‌هایی که در راستای اهداف فدراسیون بوده و فاقد منع قانونی باشند.
 
o- انجام سایر فعالیت‌های قانونی به منظور تحقق هدف تعیین شده .
عضویت در فدراسیون، انصراف دادن و اخراج از عضویت
ماده 3-
A - عضویت
a- انجمن‌های زنان که اهداف و اصول فدراسیون را پذیرفته، فعالیت در این راستا را قبول کرده، حائز شرایط مندرج در قانون و اساسنامه باشند و هیات مدیرۀ فدراسیون نیز عضویت آنان را بپذیرد، برای عضویت در فدراسیون درخواست کتبی خود را به هیات مدیره فدراسیون ارائه می‌دهند.
b - درخواست عضویت که به صورت کتبی به ریاست فدراسیون داده می‌شود، توسط هیات مدیره فدراسیون مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیم مربوط به آن ظرف مدت سی (30) روز به صورت قبول یا رد اتخاذ شده و نتیجه آن به صورت کتبی به متقاضی اعلام می‌شود. عضوی که درخواست وی پذیرفته شده، موظف است  ظرف 15 روز پس از ابلاغ کتبی، حق عضویت را بپردازد و با پرداخت مبلغ تعیین شده، پذیرش وی به صورت رسمی در دفتر اعضا ثبت می‌گردد. 
c- انجمن‌های عضو فدراسیون از حقوق برابر برخوردار هستند.
d - انجمن‌هایی که عضو فدراسیون هستند باید در هر دوره، حق عضویت و شهریه سالانه تعیین شده توسط مجمع عمومی فدراسیون را پرداخت کنند.
B - انصراف از عضویت؛
انجمن‌های عضو همیشه حق انصراف  از عضویت را دارند، مشروط بر اینکه به صورت کتبی اعلام کنند.
به محض اینکه درخواست کتبی انجمن عضو برای ترک عضویت به هیات مدیره فدراسیون رسید، مراحل انصراف انجام شده تلقی می‌گردد.  ترک عضویت فدراسیون، به معنی فراغت انجمن عضو از بدهی‌های خود  نیست.
C- اخراج از عضویت
مواردی که منجر به اخراج انجمن از عضویت فدراسیون می‌شود.
a - فعالیت علیه فدراسیون و اهداف آن
b - اجتناب از انجام وظایف داده شده به طور مداوم
c - عدم پرداخت حق عضویت طی 6 ماه علی رغم هشدارهای کتبی.
d - عدم پیروی از تصمیمات اتخاذ شده در ارگان‌های فدراسیون
e – از دست دادن شرایط عضویت 
در صورت اثبات هر یک از شرایط فوق الذکر، با تصمیم هیات مدیره عضویت باطل می‌شود. 
کسانی که از عضویت در فدراسیون اخراج شده‌اند در صورت عدم وجود دلیل موجه برای اخراج، می‌توانند اعتراض خود را به مجمع عمومی ابراز کنند.  در مورد برکناری از عضویت، تصمیم نهایی توسط مجمع عمومی گرفته می‌شود.
کسانی که از عضویت فدراسیون انصراف دهند و یا اخراج شوند، نامشان از دفتر ثبت اعضا پاک می‌شود و نمی‌توانند از دارایی‌های فدراسیون حقی مطالبه کنند.
ارگان‌های فدراسیون
ماده 4- ارگان‌های فدراسیون به شرح زیر هستند:
1- مجمع عمومی
 
2- هیات مدیره
 
3- هیات نظارت
علاوه بر ارگان‌های اصلی فوق‌الذکر، هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم برای انجام فعالیت‌های فدراسیون، کمیسیون‌های مختلفی تشکیل دهد. این کمیسیون‌ها در برابر هیات مدیره از فعالیت‌های خود مسئول هستند.
نحوه تاسیس مجمع عمومی فدراسیون، زمان تشکیل جلسه، اصول فراخوان و جلسه
ماده 5- مجمع عمومی، عالی‌ترین ارگان تصمیم‌گیری فدراسیون 
مجمع عمومی؛
a - زمان مشخص شده در این اساسنامه در حالت عادی،
b - در صورت ضرورت و بنا به صلاحدید هیات مدیره یا هیات نظارت یا بنا به درخواست کتبی یک پنجم نمایندگان فدراسیون، ظرف سی روز جلسۀ فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مجمع عمومی عادی هر 2 سال یک‌بار، در ماه ژانویه، در مکان، روز و ساعتی که هیات مدیره تعیین می‌کند تشکیل می‌شود.
مجمع عمومی توسط هیات مدیره به جلسه دعوت می‌شود.
اگر هیات مدیره مجمع عمومی را به جلسه دعوت نكند، با درخواست یکی از اعضا، قاضی دادگاه صلح، سه عضو را موظف می‌کند تا اعضای مجمع عمومی را به جلسه دعوت کنند.
مجمع عمومی؛ از اعضای اصلی هیات مدیره، هیات نظارت، روسای انجمن‌ها  و 4 نماینده منتخب توسط مجامع عمومی انجمن‌ها تشکیل می‌شود.
هر کدام از نمایندگان مجمع عمومی فقط یک حق رأی دارند. هیچ کدام از اعضا نمی‌توانند وکالتا از طرف عضو دیگر رای دهند.
انجمن‌هایی که جلسه مجمع عمومی را برگزار می‌کنند حداکثر ظرف مدت سی (30) روز؛
موظف هستند صورتجلسه و لیست اعضایی را که در مجمع عمومی شرکت خواهند کرد، به هیات مدیره فدراسیون ارسال کنند. این لیست باید حداقل 30 روز قبل از مجمع عمومی عادی فدراسیون ارسال شود. 
قوانین فراخوان
هیات مدیره، نام اعضایی را که طبق اساسنامه فدراسیون حق شرکت در مجمع عمومی را دارند، مشخص می‌کند. نمایندگان دارای حق حضور در مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل، از طریق چاپ در یک روزنامه رسمی یا دعوتنامه کتبی و یا دعوت از طریق پست الکترونیکی با ذکر دقیق تاریخ، ساعت، مکان برگزاری و موضوع به جلسه دعوت می‌شوند. در این دعوت، روز، ساعت و مکان برگزاری جلسه دوم نیز با احتمال عدم برگزاری جلسه اول به دلیل عدم حضور اکثریت اعضای دعوت شده، مشخص می‌شود.   فاصله بین جلسه اول و جلسه دوم نمی‌تواند کمتر از هفت روز و بیشتر از شصت روز باشد.
اگر جلسه به هر دلیلی به غیر از عدم حضور اکثریت اعضا به تعویق بیفتد، با بیان علت تعویق و مطابق روال دعوت از اعضا، این موضوع به اطلاع کلیه اعضا رسانده می‌شود.
جلسه دوم باید حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ تعویق برگزار شود. اعضا طبق اصول مندرج در بند اول به جلسه دوم دعوت می‌شوند.
جلسه مجمع عمومی نمی‌تواند بیش از یک بار به تعویق بیفتد.
قوانین جلسه
جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضایی که حق شرکت دارند، رسمیت می‌یابند، جلسات ترتیب یافته با هدف تغییر اساسنامه و انحلال فدراسیون نیز با حضور دو سوم اعضا، رسمیت می‌یابد. در صورت به تعویق افتادن جلسه اول به دلیل عدم حضور اکثریت مطلق، در جلسه دوم نیازی به حضور اکثریت نیست.  اما تعداد اعضای شرکت کننده در این جلسه نمی‌تواند کمتر از دو برابر تعداد اعضای هیات مدیره و هیات نظارت باشد.
لیست نمایندگان مجاز به حضور در مجمع عمومی در محل جلسه آماده می‌شود. کارت شناسایی معتبر اعضا به هنگام ورود به جلسه توسط اعضای هیات مدیره یا افرادی که هیات مدیره تعیین می‌کند، کنترل می‌شود. اعضای حاضر در جلسه با زدن امضا مقابل نام خود در لیست اسامی تهیه شده توسط هیات مدیره، وارد محل جلسه می‌شوند.
اگر تعداد شرکت کننده به حد نصاب برسد، صورتجلسه تنظیم شده و جلسه توسط رئیس هیات مدیره و یا توسط  یکی از اعضای هیات مدیره آغاز می‌شود. در صورتی که تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد،  باز هم صورتجلسه‌ای توسط هیات مدیره تنظیم شده و این موضوع ثبت می‌گردد.
پس از اغاز جلسه، جهت مدیریت و اداره جلسه یک ریئس، به تعداد کافی نایب ریئس و دبیر انتخاب می‌شود و بدین ترتیب هیات دیوانی تشکیل می‌شود. 
در رای‌گیری برای انتخاب اعضای ارگان‌های فدراسیون، اعضای رای‌دهنده باید کارت شناسایی خود را به هیات دیوانی نشان دهند و جلوی نام خود در لیست شرکت کنندگان را امضا کنند. 
مدیریت و نظم جلسه برعهده رئیس هیات دیوانی است.
در مجمع عمومی فقط مواردی مشخص شده برای دستور کار، مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این، مواردی که توسط یک دهم اعضای حاضر در جلسه به صورت کتبی درخواست شود، الزاما باید در دستور کار جلسه قرار گیرد.
هر یک از اعضا، فقط یک حق رأی در مجمع عمومی دارد. هر یک از اعضا شخصا باید رای دهند.
مباحث مورد بحث و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به شکل یک صورتجلسه تنظیم شده و توسط رئیس هیات دیوانی و دبیران امضا می‌شود. در پایان جلسه، صورتجلسه و سایر اسناد به رئیس هیات مدیره تحویل داده می‌شود. رئیس هیات مدیره مسئول حفاظت از این اسناد و ارائه آنها به هیات مدیره منتخب ظرف هفت روز است.
اصول و روش‌های اتخاذ آراء و تصمیم‌گیری در مجمع عمومی
ماده 6- در مجمع عمومی،  انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات نظارت با رأی مخفی و اتخاذ تصمیم در سایر موارد با رای باز، رأی‌گیری می‌شود، مگر در مواردی که برخلاف آن تصمیم گرفته شود. با انداختن برگه‌های رای که توسط رئیس جلسه مهر و موم شده‌اند یا برگه‌هایی که اقدامات لازم توسط اعضا بر روی آنها انجام گرفته، به شکل مخفی داخل صندوق‌های خالی، رای‌گیری مخفی انجام می‌شود. این برگه‌های رای پس از پايان رای‌گیری به شکلی باز شمارش و ثبت می‌شوند.
در رای‌گیری باز، روش رای‌گیری توسط رئیس مجمع عمومی تعیین می‌شود.
تصمیمات مجمع عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضای شرکت کننده در جلسه اتخاذ می‌شود. برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تغییر اساسنامه و انحلال فدراسیون حضور دو سوم اعضا در جلسه ضروری است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی
ماده 7 – موارد ذیل توسط مجمع عمومی مورد بحث قرار گرفته و پیرامون آنها تصمیم گرفته می‌شود.
a - رئیس فدراسیون با رأی‌گیری مخفی انتخاب می‌شود. هر انجمن عضو فدراسیون می‌تواند کاندیدای خود برای تصدی مقام ریاست را معرفی کند. فردی که دو دوره متوالی وظیفه ریاست را برعهده داشته، برای بار سوم نمی‌تواند انتخاب شود. 
b - به غیر از رئیس، 10 عضو اصلی و 10 عضو علی‌البدل برای هیات مدیره و 3 عضو اصلی و 3 عضو علی‌البدل برای هیات نظارت با رای‌گیری مخفی انتخاب می‌شوند.
c – فدراسیون می‌تواند اساسنامه را تغییر دهد. اساسنامه با رای دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی قابل تغییر است.
d - بحث در مورد گزارش‌های هیات مدیره و هیات نظارت و برائت هیات مدیره،
e - بحث و بررسی بودجه تعیین شده توسط هیات مدیره و پذیرفتن آن با همان شکل آماده شده یا پس از انجام اصلاحات،
f - خرید اموال غیرمنقول مورد نیاز فدراسیون و یا دادن اختیارات لازم به هیات مدیره جهت فروش اموال غیرمنقول موجود،
g- بررسی آیین‌نامه‌های آماده شده توسط هیات مدیره در مورد فعالیت‌های فدراسیون و تصویب آنها با همان شکل و یا پس از انجام اصلاحات،
h - تصمیم‌گیری در مورد پیوستن فدراسیون به کنفدراسیون و خروج از آن،
ı - تعیین مبلغ حق عضویت و شهریه سالانه انجمن‌ها در فدراسیون.
i - انحلال فدراسیون،
j - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر پیشنهادهای هیات مدیره،
k - انجام سایر وظایف مشخص شده در اساسنامه توسط مجمع عمومی،
مجمع عمومی بر سایر ارگان‌های فدراسیون نظارت دارد و می‌تواند آنها را با دلایل معلوم عزل کند.
تصمیم نهایی در لغو عضویت برعهده مجمع عمومی است. 
مجمع عمومی به عنوان بالاترین ارگان تصمیم‌‌گیرنده فدراسیون، وظایف محول نشده برعهده سایر ارگان‌ها را انجام می‌دهد و از حیطه اختیارات خود استفاده می‌کند. 
تاسیس، وظایف و اختیارات هیات مدیره
ماده 8- هیات مدیره توسط مجمع عمومی به عنوان 10 عضو اصلی و 10 عضو علی‌البدل با رای‌گیری مخفی انتخاب می‌شود.
هیات مدیره در اولین جلسه خود پس از انتخابات، نایب رئیس، دبیرکل، معاون دبیرکل و محاسب را تعیین می‌کند. رئیس فدراسیون و نایب رئیس نمی‌توانند از بین اعضای یک انجمن انتخاب شوند.
هیات مدیره هر زمانی که بخواهد می‌تواند تشکیل جلسه دهد به شرط اینکه به تمامی اعضای خود اطلاع دهد. جلسه می‌تواند با حضور بیش از نیمی از تعداد کل اعضا برگزار ‌شود. تصمیمات با اکثریت مطلق کل اعضای شرکت کننده در جلسه اتخاذ می‌شوند.
در صورتی که یکی از اعضای هیات مدیره از عضویت اصلی خود استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری، کرسی وی خالی شود، یکی از اعضای علی‌البدل بر حسب تعداد رایی که در انتخابات کسب کرده بود، برای تحویل گرفتن پست دعوت می‌شود. 
وظایف و اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره از انجام موارد ذیل مسئول است.
1- نمایندگی فدراسیون و یا دادن وظیفه انجام این کار به یک یا چند تن از اعضای خود،
2- انجام امورات مربوط به دخل و خرج و تهیه بودجه دوره بعد و ارائه آن به مجمع عمومی،
3- تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های فدراسیون و ارائه آنها جهت تصویب به مجمع عمومی.
4- خرید اموال غیرمنقول، فروش اموال منقول و غیرمنقول متعلق به فدراسیون، ساختن بنا یا تأسیسات، عقد قرارداد اجاره، اخذ وثیقه یا حقوق عینی به نفع فدراسیون، بر اساس اختیارات داده شده توسط مجمع عمومی،
5- تصمیم‌گیری در مورد افتتاح دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم،
6- اجرای تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی،
7- تهیه و تنظیم صورتحساب تجاری فدراسیون یا ترازنامه و جدول درآمد به همراه گزارش عملکرد هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی، در پایان هر سال کاری،
8- اطمینان از اجرای بودجه،
9- اتخاذ تصمیم در مورد پذیرش عضویت پذیی در فدراسیون و یا لغو عضویت در آن.
10- اتخاذ و اجرای انواع تصمیمات برای تحقق بخشیدن به اهداف فدراسیون،
11- انجام سایر وظایف مشخص شده در اساسنامه و استفاده از اختیارات تعیین شده،
12- چنانچه رئیس اختیارات و وظایف خود را بدون هیچ عذر موجهی انجام ندهد و یا شواهدی دال بر  سوء استفاده از اختیارات و صلاحیتش وجود داشته باشد، مجمع عمومی می‌تواند وی را ظرف 15 روز به یک جلسه مجمع عمومی فوق العاده فرا خواند.
13- تشکیل کمیته
شکل گیری، وظایف و اختیارات هیات نظارت
ماده 9- هیات نظارت با سه (3) عضو اصلی و سه (3) عضو علی‌البدل در مجمع عمومی با رای‌گیری مخفی انتخاب می‌شود. کسی که دارای اکثریت آراء باشد به سمت رئیس هیات نظارت منصوب می‌شود.
در صورتی که هیات نظارت از عضویت اصلی استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری کرسی خالی شود، اعضای علی‌البدل باید برای تحویل گرفتن پست دعوت شوند. اعضای علی‌البدل بر أساس میزان رایی که در مجمع عمومی کسب کرده اند، جایگزین می‌شوند. 
وظایف و اختیارات هیات نظارت
هیات نظارت؛ به منظور تحقق اهدافی که در اساسنامه فدراسیون ذکر شده‌اند، به شکل سالانه و بر پایه اصول و اساس مشخص شده در اساسنامه فدراسیون، فعالیت یا عدم فعالیت فدراسیون مطابق با موضوعات تعیین شده، تنظیم یا عدم تنظیم  دفاتر، حساب‌ها و سوابق مطابق با قوانین و اساسنامه فدراسیون را کنترل کرده و نتایج کنترل و بررسی‌های خود را در قالب گزارشی آماده نموده و به هیات مدیره و نیز جلسه مجمع عمومی ارائه می‌کند. 
 
هیات نظارت در صورت لزوم می‌تواند مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه فراخواند.
منابع مالی فدراسیون
ماده 10- منابع مالی فدراسیون در زیر ذکر شده است.
1- حق عضویت: حق عضویت و شهریه سالانه تعیین شده توسط مجمع عمومی،
2- کمک‌ها و هدایای مالی داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن،
3- درآمد حاصل از ترتیب جلساتی که در آنها چای و غذا سرو می‌شود، برگزاری تورهای تفریحی و سرگرمی، کنسرت، نمایشگاه فروش کالا و غذا، اجرای تئاتر، مسابقات ورزشی، ترتیب کنفرانس و سایر فعالیت‌ها، 
4- درآمد حاصل از دارایی‌های فدراسیون،
5- کمک‌ها و هدایایی که مطابق با قانون جمع‌آوری کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌شود.
6- درآمد حاصل از فعالیت‌های تجاری فدراسیون برای بدست آوردن درآمد مورد نیاز در جهت دستیابی به اهداف خود.
7- سایر درآمدها.
اصول و اساس دفترداری فدراسیون و دفترهایی مخصوص ثبت صورتجلسات
ماده 11- اصول دفترداری 
دفاتر فدراسیون بر مبنای حساب تجاری ثبت می‌شوند. اما در صورتی که درآمد ناخالص سالانه بیش از 500 هزار لیر برای سال 2005 باشد، با آغاز از دوره حسابرسی متعاقب، دفاتر بر اساس بیلان سالانه ثبت می‌شوند.  
در صورت انتقال به مبنای بیلان سالانه، اگر رقم سالانه در دو دوره حسابرسی متوالی کمتر از رقم فوق‌الذکر باشد، در سال بعد، دفاتر بار دیگر بر مبنای حساب تجاری ثبت می‌شوند.
صرف نظر از محدودیت ذکر شده در بالا، با تصمیم هیات مدیره دفاتر می‌تواند بر اساس بیلان سالانه ثبت شود.
در صورت افتتاح شرکت تجاری از سوی فدراسیون، دفتر جداگانه‌ای مطابق با مفاد قانون آیین دادرسی مالیاتی برای این شرکت تجاری ثبت می‌شود.
اصول ثبت
دفاتر و سوابق فدراسيون، مطابق رويه‌ها و اصول مشخص شده در آيين‌نامه انجمن‌ها ثبت و نگهداری می‌شوند.
دفاتری که باید ثبت شوند
دفاتر ذیل در فدارسیون ثبت می‌شوند.
a - دفاتری که باید بر اساس حساب تجاری ثبت شوند و اصولی که باید رعایت شوند به شرح زیر هستند:
1- دفتر ثبت تصمیمات: تصمیمات هیات مدیره به ترتیب تاریخ و شماره در این دفتر ثبت شده  و ذیل تصمیمات توسط اعضای شرکت کننده در جلسه امضا می‌شود.
2- دفتر ثبت اعضا: اطلاعات هویتی انجمن‌هایی که به عنوان عضو وارد فدراسیون شده‌اند، تاریخ ورود و خروج آنها به فدراسیون در این دفتر ثبت می‌شود. حق عضویت و شهریه سالانه پرداخت شده توسط انجمن‌های عضو را می‌توان در این دفتر ثبت کرد.
دفتر ثبت اسناد: اسناد ورودی و خروجی با تاریخ و شماره ترتیب در این دفتر ثبت می‌شود. نسخه‌های اصلی اسناد ورودی و فتوکپی اسناد خروجی پرونده می‌شوند. از اسنادی که از طریق پست الکترونیکی دریافت یا ارسال می‌شوند، پرینت گرفته شده و بایگانی می‌شوند. 
4- دفتر اموال: تاریخ و نحوه خریداری وسایل متعلق به فدراسیون، مکان‌هایی که آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا جاهایی که امانت داده می‌شوند و وسایلی که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده یا مستهلک شده‌اند، در این دفتر ثبت می‌شوند. 
5- دفتر حساب تجاری: درآمد و مصارف انجام شده از طرف فدراسیون به طور واضح و منظم در این دفتر ثبت می‌شود.
6- دفتر ثبت فرم رسید: شماره سریال و سری اوراق رسید، نام، نام خانوادگی، تاریخ دریافت، تاریخ عودت و امضای کسانی که این اوراق را دریافت کرده یا عودت داده‌اند در این دفتر ثبت می‌شود. 
دفترهایی که باید بر اساس بیلان سالانه ثبت شوند و اصولی که باید رعایت شوند به شرح زیر است:
1- دفترهای ثبت شده در بندهای 1، 2، 3 و 6 بند a  در صورت ثبت دفتر بر اساس بیلان سالانه باز هم در دفتر ثبت می‌شوند.
2- دفتر روزانه، دفتر کل و دفتر موجودی: روش تهیه و ثبت این دفاتر مطابق با قانون مالیاتی و منطبق با بیانیه‌های عمومی اجرای سیستم حسابداری مطابق با اختیارات اعطا شده توسط این قانون به وزارت دارایی صورت می گیرد.
تصدیق دفاتر
دفاتری که باید در فدراسیون ثبت شوند قبل از استفاده توسط اداره انجمن‌های استانی یا یک دفتر اسناد رسمی تأیید و تصدیق می‌شوند.
استفاده از این دفاتر تا زمانی که صفحات آنها به پایان برسد ادامه می یابد و تصدیق میانی صورت نمی پذیرد. اما دفاتر تنظیم شده بر مبنای بیلان سالانه و دفاتر فرم در آخرین ماه سال قبل، برای استفاده در سال بعد باید هرسال تصدیق و تایید شوند. 
  
صورت حساب درآمد و تنظیم بیلان سالانه
در صورت ثبت سوابق بر اساس اصل حساب تجاری، "جدول حساب عملیاتی" (مشخص شده در ضمیمه 16 آیین‌نامه انجمن‌ها) در پایان سال (31 دسامبر) تنظیم می‌شود.
در صورت ثبت دفاتر بر اساس بیلان سالانه، ترازنامه و صورت حساب درآمد در پایان سال (31 دسامبر) بر اساس اطلاعیه‌های عمومی در مورد برنامه سیستم حسابداری منتشر شده توسط وزارت دارایی تهیه می‌شود.
امور مربوط به درآمد و هزینه های فدراسیون
ماده 12- اوراق مربوط به درآمد و هزینه
درآمد فدراسیون با "فرم رسید" (که نمونه آن در ضمیمه 17 آیین‌نامه انجمن‌ها موجود است) جمع‌آوری می‌شود.  در صورت وصول درآمد فدراسیون از طریق بانک‌ها، اوراقی مانند قبض وصول یا گردش حساب مالی صادر شده توسط بانک می‌تواند جایگزین فرم رسید باشد. 
هزینه‌های فدراسیون با اوراق هزینه از قبیل قبض‌ها، رسیدهای خرده فروشی و فاکتورهای شغل آزاد  برآورد می‌شود. برای پرداخت هزینه‌ها در محدوده ماده 94 قانون مالیات بر درآمد فدراسیون، برگه هزینه مطابق با مفاد قانون آیین دادرسی مالیاتی، "رسید هزینه" (که نمونه آن در ضمیمه -13 آیین‌نامه انجمن‌ها موجود است) برای پرداختهایی که در این محدوده قرار ندارند صادر می‌شود.
 
تحویل کالاها و خدمات رایگان توسط فدراسیون به افراد، موسسات یا سازمان‌ها با "سند تحویل کمک مادی" (نمونه آن در پیوست -14 آیین‌نامه انجمن موجود است) انجام می‌گیرد. تحویل کالاها و خدمات رایگان توسط اشخاص، موسسات یا سازمان‌ها به انجمن با "سند رسید دریافت کمک مادی" (که نمونه آن در پیوست -15 آیین‌نامه انجمن موجود است) پذیرفته می‌شود.
اسناد رسید
"اسناد رسید" (در فرم و اندازه نشان داده شده در پیوست -17 مقررات انجمن‌ها) مورد استفاده در تحصیل درآمد فدراسیون با تصمیم هیات مدیره چاپ می‌شود.
موارد مربوط به چاپ و کنترل اسناد رسید، تحویل گرفتن از چاپخانه، ثبت در دفتر، تحویل بین حسابداران قدیم و جدید و سند رسید و استفاده شخص یا اشخاص از این اسناد رسید که به نمایندگی از فدراسیون درآمدها را جذب می‌کنند، بر اساس مقررات مربوطه در آیین‌نامه فدراسیون اجرا می‌شود.
مجوز
فرد یا افرادی که به نمایندگی از فدراسیون درآمدها را جمع می‌کنند با تصمیم هیات مدیره و با مشخص کردن مدت اعتبار مجوز تعیین می‌شوند. "مجوز" حاوی مشخصات هویتی کامل، امضا و عکس افرادی که درآمدها را جمع می‌کنند (نمونه آنها در ضمیمه -19 مقررات انجمن‌ها موجود است) در سه نسخه توسط فدراسیون تهیه شده و توسط رئیس هیات مدیره فدراسیون تأیید می‌شود. یک نسخه از مجوزهای مربوطه به ریاست انجمن‌ها داده می‌شود. تغییرات مربوط به مجوزها ظرف مدت پانزده روز توسط رئیس هیات مدیره به واحد انجمن‌ها اعلام می‌شود.
افرادی که به نمایندگی از فدراسیون درآمد جمع می‌کنند، فقط پس از اینکه نسخه ای از مجوز صادر شده به نام آنها به واحد انجمن‌ها داده شد، می توانند شروع به جمع‌آوری درآمد نمایند.
در مورد استفاده، تمدید، عودت و سایر موارد مربوط به مجوزها، مقررات مربوط به آیین‌نامه انجمن‌ها اجرا می‌شود.
مدت زمان حفظ اسناد مربوط به درآمد و مخارج؛
به استثنای دفاتر، کلیه اسناد رسید، اسناد هزینه و سایر اسنادی که فدراسیون از آنها استفاده می‌کند، با محفوظ ماندن مدت زمان مشخص شده در قوانین خاص، برای مدت 5 سال مطابق با شماره و ترتیب تاریخ در دفاتری که ثبت می‌گردد، نگهداری می‌شوند.
صدور اظهارنامه:
ماده 13- "اظهارنامه انجمن" (ارائه شده در پیوست -21 آیین‌نامه انجمن‌ها) در مورد درآمدها و مخارج مربوط به نتایج فعالیت‌های پایان یافته فدراسیون در سال قبل، توسط هیات مدیره فدراسیون تکمیل شده و توسط رئیس فدراسیون در چهار ماه اول هر سال تقویمی به مقامات اداری محلی ارایه می‌شود.
مسولیت ارائه اظهارنامه
ماده 14 - اظهاراتی که باید به مراجع اداری محلی ارایه شود؛
اعلان نتیجه مجمع عمومی
ظرف سی روز پس از جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ، "اعلان نتیجه مجمع عمومی" و پیوست‌های آن (ارائه شده در ضمیمه 3 آیین‌نامه انجمن‌ها) شامل اعضای اصلی و علی‌البدل منتخب در هیات مدیره و هیات‌های نظارت و سایر ارگان‌ها، توسط رئیس هیات مدیره به مراجع اداری محلی اطلاع داده می‌شود:
موارد زیر به اعلان نتیجه مجمع عمومی ضمیمه می‌گردد؛
1- صورتجلسه مجمع عمومی که به امضای رییس کمیته، نایب رییس و دبیر جلسه رسیده است. 
2- در صورت تغییر اساسنامه، نسخه‌های جدید و قدیمی مواد اصلاح شده اساسنامه و تمام صفحات اساسنامه نهایی فدراسیون با امضای هیات مدیره.
اظهارنامه اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول خریداری شده توسط فدراسیون ظرف مدت سی روز از زمان ثبت سند با پر کردن "اظهاریه اموال غیر منقول" (ارائه شده در آیین‌نامه انجمن‌ها، ضمیمه -26) به مراجع اداری محلی اطلاع داده می‌شود.
اطلاعیه دریافت کمک از خارج از کشور
در صورت دریافت کمک توسط فدراسیون از خارج از کشور، قبل از دریافت کمک، فرم "اظهار نامه دریافت کمک از خارج از کشور" در دو نسخه (مشخص شده در ضمیمه 4 مقررات انجمن) پر شده و به مراجع اداری محلی اطلاع داده می‌شود.
یک نسخه از تصمیم هیات مدیره برای دریافت کمک از خارج از کشور، پروتکل امضا شده در صورت وجود، قرارداد و اسناد مشابه صادر شده در این زمینه، یک نسخه از رسید بانکی که مبلغ به آن واریز شده و دیگر اوراق و اسناد مشابهی از این قبیل نیز به فرم اظهارنامه ضمیمه می‌شود. 
دریافت کمک‌های نقدی از طریق بانک‌ها و بجا آوردن شروط اعلامیه، قبل از استفاده الزامی است.
اطلاع رسانی در مورد پروژه‌های مشترک انجام شده با نهادها و سازمان‌های عمومی
پروتکل و نمونه پروژه (در آیین‌نامه انجمن‌ها ، ضمیمه 23 نشان داده شده است) در مورد پروژه‌های مشترک انجام شده با موسسات و سازمان‌های دولتی در موضوعات مربوط به حوزه وظیفه فدراسیون به "اظهارنامه پروژه" پیوست شده و ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ پروتکل به استانداری محلی که دفتر مرکزی فدراسیون در آن واقع شده است ارائه می‌شود. 
اطلاع رسانی در مورد تغییرات
 تغییرات به وجود آمده در آدرس فدراسیون (مشخص شده در ضمیمه -24 آیین‌نامه انجمن) "اظهارنامه تغییر آدرس"؛ تغییراتی که به غیر از جلسه مجمع عمومی در ارگان‌های فدراسیون اتفاق می افتد (مندرج در آیین‌نامه انجمن ، پیوست 25)، ظرف مدت سی روز پس از تغییر با تکمیل "اظهارنامه تغییر در ارگان‌های انجمن" به مرجع اداری محلی اطلاع داده می‌شود .
تغییرات اعمال شده در اساسنامه فدراسیون نیز ظرف سی روز پس از جلسه مجمع عمومی که در آن اصلاحیه اساسنامه انجام شده است، در ضمیمه اعلان نتیجه مجمع عمومی به مرجع اداری محلی اطلاع داده می‌شود.
بازرسی داخلی فدراسیون
ماده 15- ممیزی داخلی همانگونه که می‌تواند توسط مجمع عمومی، هیات مدیره یا هیات ممیزی فدراسیون انجام شود، در عین حال توسط موسسات خصوصی نیز می‌تواند ممیزی انجام شود. انجام گرفتن ممیزی توسط مجمع عمومی، هیات مدیره و یا موسسات خصوصی دال بر سلب اختیارات و تعهدات هیات نظارت نیست.
ممیزی فدراسیون حداکثر سالی یک‌بار توسط هیات نظارت انجام می‌شود. ممیزی داخلی از سوی موسسات خصوصی نیز می‌تواند انجام شود. 
اصول وام گرفتن فدراسیون
ماده 16- فدراسیون در مواقع لزوم، می‌تواند با تصمیم هیات مدیره وام دریافت کند تا هدف خود را محقق کند و فعالیت‌های خود را انجام دهد. این وام گیری می‌تواند به صورت نقدی و همچنین خرید کالا و خدمات اعتباری باشد. این وام گیری نمی‌تواند به صورتی باشد که از طریق منابع درآمدی فدراسیون قابل بازپرداخت نباشد و یا فدراسیون را به سوی ورشکستگی سوق دهد.
نحوه تغییر اساسنامه
ماده 17- تغییر اساسنامه با رای هیات مدیره قابل انجام است.
در مجمع عمومی به منظور ایجاد تغییر در اساسنامه، حضور اکثریت 3/2 از اعضایی که حق شرکت در مجمع عمومی را دارند الزامی می‌باشد. در صورت به تعویق افتادن جلسه به دلیل عدم اکثریت، در جلسه دوم حضور اکثریت الزامی نمی‌باشد. اما تعداد اعضای شرکت کننده در این جلسه نمی‌تواند کمتر از دو برابر تعداد اعضای هیات مدیره و هیات نظارت باشد.
اکثریت آرای لازم برای تغییر اساسنامه یعنی وجود آرای 3/2 از اعضای شرکت کننده در جلسه. در مجمع عمومی رای‌گیری برای تغییر اساسنامه به صورت آشکار و باز انجام می‌شود. 
ماده 18- فراخوان
بدون تصميم هيئت مديره، فدراسيون نمی‌تواند فراخوان بدهد. 
ثبت کردن نام، نام خانوادگی و امضای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت کننده در تصمیمات فراخوان منتشر شده الزامی می‌باشد.
نحوه انحلال و تسویه دارایی های فدراسیون
ماده 19- مجمع عمومی همیشه می‌تواند تصمیم به انحلال فدراسیون بگیرد.
به منظور گفتگو در مورد موضوع انحلال در مجمع عمومی، حضور  3/2 اکثریت اعضایی که حق شرکت در مجمع عمومی را دارند الزامی می‌باشد. در صورت به تعویق افتادن جلسه اول به دلیل عدم حضور اکثریت، در جلسه دوم حضور اکثریت لازم نیست. اما تعداد اعضای شرکت کننده در این جلسه نمی‌تواند کمتر از دو برابر تعداد اعضای هیات مدیره و هیات نظارت باشد.
جهت گرفتن تصمیم نهایی در رابطه با موضوع انحلال حضور اکثریت 3/2 از اعضایی که حق شرکت در مجمع عمومی و حق رای دارند الزامی می‌باشد.
چگونگی تسویه
وقتی تصمیم انحلال توسط مجمع عمومی اتخاذ می‌شود، تسویه پول، دارایی و حقوق فدراسیون توسط کمیته تسویه متشکل از اعضای آخرین هیات مدیره انجام می‌شود. این رویه‌ها از تاریخی که تصمیم مجمع عمومی در مورد انحلال گرفته شود و یا تاریخ خاتمه فرا رسد، آغاز می‌شود. طی روند تسویه از عبارت "فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه در حال تسویه" استفاده می‌شود.
کمیته تسویه متولی و موظف به تکمیل مراحل تسویه پول، اموال و حقوق فدراسیون از ابتدا تا انتها مطابق با قوانین است. این هیات ابتدا حساب‌های فدراسیون را بررسی می‌کند. در حین بررسی، دفاتر، فرم رسیدها، اوراق هزینه، اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد مربوط به انجمن مشخص شده، دارایی‌ها و بدهی‌ها صورتجلسه می‌شود. در طی مراحل تسویه، بستانکاران فدراسیون فراخوانده می‌شوند و اموال انجمن، در صورت وجود به پول نقد تبدیل شده به بستانکاران پرداخت می‌شود. اگر فدراسیون طلبکار باشد، مطالبات دریافت می‌شود. پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه وجوه باقیمانده، اموال و حقوق به محلی که در مجمع عمومی تعیین شده منتقل می‌شود. در مجمع عمومی اگر مکانی برای انتقال مشخص نشود، وجوه باقیمانده به انجمنی که دارای بیشترین تعداد اعضا و نزدیکترین اهداف به اهداف فدراسیون باشد، تحویل داده می‌شود. 
کلیه کارهای مربوط به تسویه در صورتجلسه تسویه نشان داده شده، مراحل تسویه ظرف سه ماه به اتمام می‌رسد، به استثنای مواردی که توسط مقامات اداری محلی بر اساس یک دلیل معقول، زمان اضافی داده می‌شود.
پس از اتمام مراحل تسویه و انتقال پول، اموال و حقوق فدراسیون به محل مشخص شده، کمیته تسویه باید ظرف هفت روز و طی نامه‌ای مراتب را به مرجع اداری محل استقرار مقر اصلی فدراسیون اطلاع دهد. ضمیمه کردن صورتجلسۀ تسویه به این نامه الزامی می‌باشد. 
اعضای آخرین هیات مدیره مسئول نگهداری دفاتر و اسناد فدراسیون به عنوان كمیته تسویه هستند. این وظیفه را می‌توان به یکی از اعضای هیات مدیره نیز محول کرد. مدت نگهداری دفاتر و سوابق مذکور پنج سال است.
نقص احکام
ماده 20- در خصوص مواردی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده، قانون انجمن‌ها، قانون مدنی ترکیه و آیین‌نامه انجمن‌ها که با استناد به این قوانین تنظیم شده و سایر قوانین مربوط به انجمن‌ها معتبر است و اعمال می‌شود.
ماده 21- این آیین‌نامه از 20 (بیست) ماده تشکیل شده است.
هیات مدیره
جانان گول‌لو                        رئیس
 
فاتوش اینال                       نائب رییس
 
فکریه تریاکی                     دبیر کل
 
هاندان اربن                       حسابرس
 
آلئو گونال                        عضو
 
بیرتن گوک‌یای                  عضو
 
جاهده آک سوی                 عضو
 
مژده آوجی اوغلو               عضو
 
آیدا نور مرسال                  عضو
 
اولکه ایچدن                     عضو