Tüzük

Tüzük

FEDERASYONUN ADI ve MERKEZİ 

Madde 1-  Adı: “ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” dur.

Federasyonun kısaltılmış adı; TKDF ‘dir. Federasyon merkezi Ankara’dır.

FEDERASYONUN AMACI:

Madde 2- Federasyonun amacı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve Demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkan gönüllü kadın kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Bu amaçla; 

 a-Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişimleri için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak- 

b- Kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsünün yükseltilmesine çalışmak ve bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

c- Kadın emeğinin değerlendirme yollarını aramak ve bunun gerçekleşmesi için çalışmak;

d-Anne ve çocuğun, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındırılabilmesi için, annenin eğitilmesi ve aydınlatılması suretiyle çocuğun topluma yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetiştirilmesini sağlamak;

e- Kadınlar arasında siyasal, dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yapmak

f- Maddi imkanları kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine gerekli imkanların sağlanması çalışmalarını yapmak ve burslar vermek;

g- Yaşlı, kimsesiz, özürlü ve yoksul kadınlara gereken yardımı yapmak;

h- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Sivil toplum örgütlerine veya Federasyonlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

ı- Ulusal veya Uluslararası düzeyde toplantılar, konferans, seminer ve paneller düzenlemek.

i- Yayın, anket, yarışma sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak;

j- Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak;

k-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m-Gerekli görülen yerlerde Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

n-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.

o-Amacı gerçekleştirmek için Kanunların cevaz verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

FEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 

Madde 3-  

A -ÜYE OLMA

 a-Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Genel kurullarında Federasyona üye olma kararı almış olan Kadın Dernekleri,  Federasyona üye olabilmek için Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı müracaat eder. 

b-Federasyon Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik giriş aidatını üyeliğinin kabul edildiğinin yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde giriş aidatını ödemesiyle üye kayıt defterine kaydedilir.

c-Federasyona üye olan dernekler eşit haklara sahiptirler.

d-Federasyona üye olan dernekler, her dönem federasyon Olağan Genel Kurulunca tespit edilen giriş ve yıllık aidatı ödemek zorundadırlar.

 B –ÜYELİKTEN ÇIKMA;

 — Üye dernekler yazılı olarak bildirmek kaydıyla, her zaman Federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

Üye Derneğin üyelikten ayrılma dilekçesi Federasyon Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.  Üyelikten ayrılma, üye Derneğin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 C- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

—Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 a-Federasyon ve amaçları aleyhine çalışan

b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak 

c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek öde    

d-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak

e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Federasyon üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. 

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığında hak iddia edemez.

FEDERASYON ORGANLARI

Madde 4-Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurulu, 

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetleme Kurulu

Bu ana organların dışında, Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyonun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli görülen hallerde komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonlar çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 5-Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organıdır.

 Genel kurul;

a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, OCAK ayı içinde Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul; Yönetim, Denetleme ve Kurulları Asıl Üyeleri, Dernek Başkanları ve Dernek Genel kurullarında yönetim dönemi için seçilen 4 delegeden oluşur.

Genel Kurul delegelerinin sadece bir oyu vardır. Vekâleten oy kullanılmaz.

Genel Kurul toplantısını yapan dernekler en geç otuz ( 30) gün içinde;

Çalışma raporlarını ve genel kurula katılacak Delege listesini Federasyon Yönetim Kuruluna göndermek zorundadır. Ancak bu liste Federasyon Olağan Genel Kurulundan en az 30 gün önce gönderilmiş olmalıdır.

ÇAĞRI USULU

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelere, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. 

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini    göstermeleri ve          hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 6- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 7-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

a-Federasyon, Başkanını gizli oyla seçer. Federasyona üye her dernek kendi üyelerinden birini aday gösterebilir. İki dönem üst üste görev yapan Başkan bir daha seçilemez.   

b- Başkan hariç Yönetim Kurulu için 10 asıl 10 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üyeyi gizli oyla seçer.

c-Federasyon tüzüğünü değiştirir. Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile değiştirilebilir.

d-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

e-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

f-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

g-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

h-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması 

ı- Federasyona üye derneklerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidatların tespit edilmesi.

i-Federasyonun fesih edilmesi,

j-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

k-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul,  Federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul,  üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. 

Federasyonun en yetkili organı olarak Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8-Yönetim Kurulu, 10 asıl ve 10 yedek üye olarak gizli oyla genel kurulca seçilir. 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yaparak İkinci Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve Saymanı belirler.  Federasyon Başkanı ve İkinci Başkan aynı dernekten olamazlar.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen hallerde yurtiçinde yurtdışında temsilcilik açılması kararını almak;

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- başkanın yetki ve görevlerini mazeretsiz olarak yerine getirmediği veya başkanlık görev ve niteliğini kötüye kullandığı konusunda ciddi delillere sahip olduğu takdirde 15 gün içinde genel kurulu olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır.

13-Komisyonlar kurmak

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9-Denetim kurulu, üç (3)asil ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurulda gizli oyla  seçilir. En çok oy alan Denetim Kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI 

Madde 10-Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak Genel Kurulca saptanmış olan giriş ve yıllık aidat, 

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, kermes, tiyatro, spor yarışması, konferans vb faaliyetlerinden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

FEDERASYONCA DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER 

Madde 11-Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL ’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur. 

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak giren derneklerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üye derneklerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 12-GELİR VE GİDER BELGELERİ 

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Federasyon Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ Federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Başkanlığına verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir. 

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

BEYANNAME VERİLMESİ:

Madde 13-Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

Madde 14-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3’te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir

FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ 

Madde 15-Federasyonda Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

FEDRASYONUN BORÇLANMA USULLERİ    

Madde 16-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 17- Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurul da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 18 BİLDİRİ YAYINLAMA 

Federasyon, Yönetim Kurulunca karar verilmeden yazılı bildiri yapılamaz. Yayınlanacak bildiri kararlarına katılan Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerinin adı soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞINI TASFİYE ŞEKLİ 

Madde 19-Genel kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Federasyon adında “Tasfiye Halinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 20-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 21  - İş bu Tüzük 20 ( yirmi) maddeden ibarettir.

YÖNETİM KURULU

Canan GÜLLÜ                   Başkan

Fatoş İNAL                      2.Başkan

Fikriye TİRYAKİ              Genel Sekreter

Handan ERBEN                Sayman 

Alev GÜNAL                     Üye

Birten GÖKYAY                Üye

Cahide AKSOY                 Üye

Müjde AVCIOĞLU            Üye

Aydanur MURSAL            Üye

Ülke İÇDEN                      Üye